Портал Такси Сервис - все о такси в Украине. Только свежие и актуальные новости, обсуждения таксомоторного рынка, закон и общение таксистов.
Главная Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності
PDF Печать E-mail

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обмеження державного регулювання
господарської діяльності

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 11, ст.69 )

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У   Кодексі  України  про  адміністративні  правопорушення
( 80731-10,  80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,  1984  р.,
додаток до N 51, ст. 1122):

1) в   абзаці  першому  частини  четвертої  статті  57  слово
"(ліцензії)" виключити;

2) в абзаці першому частини третьої статті 82-7 слова  "мають
ліцензії  на  здійснення  діяльності" замінити словами "здійснюють
діяльність";

3) у назві та частині  першій  статті  145  слова  "поштового
зв'язку" виключити.

2. У  Митному  кодексі України ( 92-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288):

1) у частині  четвертій  статті  101  слова  "або  діяльності
митного перевізника" виключити;

2) у частині першій статті 182 слова "і має ліцензію на право
здійснення  діяльності  митного  перевізника,  видану   спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи" виключити;

3) статтю 183 та частину другу статті 216 виключити.

3. У частині третій статті 8 Закону України  "Про  транспорт"
( 232/94-ВР  ) (Відомості Верховної Ради України,  1994 р.,  N 51,
ст. 446; 2006 р., N 22, ст. 184) слово "пошти" виключити.

4. Назву,  частини першу і другу статті 9 Закону України "Про
пестициди  і  агрохімікати" ( 86/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362) викласти в
такій редакції:

"Стаття 9. Діяльність, пов'язана з виробництвом і торгівлею
пестицидами та агрохімікатами

Господарська діяльність  у  сфері  торгівлі  пестицидами   та
агрохімікатами  (тільки  регуляторами росту рослин) провадиться на
підставі ліцензії в порядку, встановленому законом.

Ліцензії на торгівлю пестицидами  та  агрохімікатами  (тільки
регуляторами   росту   рослин)   видають  спеціально  уповноважені
центральні органи виконавчої влади,  визначені Кабінетом Міністрів
України".

5. У  Законі  України  "Про  державне  регулювання видобутку,
виробництва і використання дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного
каміння та контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України,  1998 р.,  N 9,  ст.  34;  2004 р.,  N 19,
ст. 256; 2006 р., N 22, ст. 184):

1) в   абзаці   третьому   частини   першої  статті  3  слово
"виробництвом"  і  слова  "виготовленням  виробів  з  дорогоцінних
металів,     дорогоцінного    каміння,    дорогоцінного    каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного  каміння,  торгівлею
виробами    з   дорогоцінних   металів,   дорогоцінного   каміння,
дорогоцінного     каміння     органогенного      утворення      та
напівдорогоцінного каміння" виключити;

2) у статті 4:

у частині  першій  слово  "виробництво" і слова "виготовлення
виробів з них" виключити;

у частині третій слова "які  мають  ліцензію  на  виробництво
дорогоцінних    металів,   одержану   в   порядку,   встановленому
законодавством України" виключити;

3) абзац другий частини другої статті 14 виключити;

4) в  абзаці  четвертому  частини  першої  статті  19   слово
"виробництвом"  і  слова  "виготовленням  виробів  з  дорогоцінних
металів,    дорогоцінного    каміння,    дорогоцінного     каміння
органогенного  утворення та напівдорогоцінного каміння,  торгівлею
виробами  з  дорогоцінних   металів   і   дорогоцінного   каміння,
дорогоцінного      каміння      органогенного     утворення     та
напівдорогоцінного каміння" виключити.

6. Абзац одинадцятий статті 8,  статті 14 і 15,  абзац п'ятий
статті  23  та  абзац  четвертий  частини  другої статті 26 Закону
України "Про  топографо-геодезичну  і  картографічну   діяльність"
( 353-14  )  (Відомості  Верховної Ради України,  1999 р.,  N 5-6,
ст. 46;  2003 р.,  N 27,  ст.  209,  N 30, ст. 247; 2006 р., N 22,
ст. 184, ст. 199; 2010 р., N 18, ст. 136) виключити.

7. Частину  другу статті 3 Закону України "Про трансплантацію
органів та  інших  анатомічних  матеріалів  людині"  (  1007-14  )
(Відомості  Верховної  Ради  України,  1999  р.,  N 41,  ст.  377)
доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"діяльність банків пуповинної крові,  інших тканин  і  клітин
людини  згідно  з  переліком,  затвердженим  Міністерством охорони
здоров'я України".

8. У Законі України "Про державну геологічну службу  України"
( 1216-14  )  (Відомості  Верховної Ради України,  1999 р.,  N 51,
ст. 456; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 29, ст. 391):

1) в абзаці дев'ятому частини другої статті 6 слова "на пошук
(розвідку)  корисних  копалин,  на видобування корисних копалин із
родовищ,  що  мають  загальнодержавне  значення  та  включені   до
Державного фонду родовищ корисних копалин, а також" виключити;

2) у  частині  десятій  статті  7  слова  "ліцензійних  умов"
виключити.

9. В абзаці другому частини другої статті 7 та частині першій
статті 9  Закону  України  "Про  племінну  справу  у тваринництві"
( 3691-12 ) (Відомості Верховної Ради України,  2000  р.,  N  6-7,
ст. 37;  2010 р.,  N 37,  ст.  494) слова "з виробництва племінних
(генетичних) ресурсів, збереження племінних (генетичних) ресурсів"
виключити.

10. У  Законі  України  "Про  меліорацію  земель" ( 1389-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90; 2006 р.,
N 22, ст. 184, ст. 199):

1) в  абзаці  восьмому  статті  13  слова  "видачі  суб'єктам
господарювання ліцензій на провадження діяльності з  проектування,
будівництва  нових  і реконструкції існуючих меліоративних систем"
виключити;

2) абзац восьмий статті 16 виключити;

3) у першому реченні частини третьої  статті  21  слова  "які
одержали   в  установленому  законодавством  порядку  ліцензію  на
провадження відповідного виду діяльності" виключити;

4) у частині першій статті 22 слова "які одержали  відповідно
до законодавства ліцензію" виключити.

11. У   Законі   України   "Про   ліцензування  певних  видів
господарської діяльності" ( 1775-14 )  (Відомості  Верховної  Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами):

1) статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього    Закону    поширюється    на    всіх    суб'єктів
господарювання.

Види господарської діяльності,  не  передбачені  у  статті  9
цього Закону, не підлягають ліцензуванню";

2) в   абзаці   четвертому  частини  першої  статті  3  слова
"передбачених частиною другою  статті  2  цього  Закону"  замінити
словами "передбачених частиною першою статті 9 цього Закону";

3) у статті 8:

частину сьому виключити;

частину восьму викласти в такій редакції:

"У разі    якщо    суб'єкт   господарювання   провадить   вид
господарської діяльності,  зазначений у частині  третій  статті  9
цього Закону,  не в повному обсязі,  а частково,  ліцензійні умови
поширюються на суб'єкта  господарювання  виключно  в  частині,  що
встановлює   вимоги   до   провадження  господарської  діяльності,
зазначеної в ліцензії";

4) текст статті 9 викласти в такій редакції:

"Відповідно до спеціальних  законів  ліцензуванню  підлягають
такі види господарської діяльності:

1) банківська діяльність;

2) професійна діяльність на ринку цінних паперів;

3) із надання фінансових послуг;

4) зовнішньоекономічна діяльність;

5) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;

6) діяльність   у  сфері  електроенергетики  та  використання
ядерної енергії;

7) діяльність у сфері освіти;

8) діяльність у сфері інтелектуальної власності;

9) виробництво  і  торгівля  спиртом  етиловим,  коньячним  і
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;

10) діяльність у сфері телекомунікацій;

11) будівельна діяльність.

Відповідно до   цього   Закону  з  урахуванням  особливостей,
визначених Законом України  "Про  наркотичні  засоби,  психотропні
речовини   і  прекурсори"  (  60/95-ВР  ),  ліцензуванню  підлягає
діяльність з обігу наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і
прекурсорів.

Відповідно до  цього Закону ліцензуванню підлягають такі види
господарської діяльності:

1) виробництво та  ремонт  вогнепальної  зброї  невійськового
призначення  і  боєприпасів до неї,  холодної зброї,  пневматичної
зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту  кулі  понад
100 метрів на секунду,  торгівля вогнепальною зброєю невійськового
призначення та боєприпасами до неї,  холодною зброєю, пневматичною
зброєю  калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад
100 метрів на секунду;

2) виробництво вибухових матеріалів промислового  призначення
(згідно  з  переліком,  що затверджується спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за  охороною
праці та державного гірничого нагляду);

3) виробництво   особливо   небезпечних   хімічних   речовин;
операції у сфері поводження з небезпечними відходами,  збирання  і
заготівля  окремих  видів відходів як вторинної сировини (згідно з
переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України);

4) видобуток дорогоцінних металів  і  дорогоцінного  каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення,  напівдорогоцінного
каміння;

5) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля
лікарськими засобами;

6) виробництво   ветеринарних   медикаментів   і  препаратів,
оптова,   роздрібна   торгівля   ветеринарними   медикаментами   і
препаратами;

7) торгівля    пестицидами    та    агрохімікатами    (тільки
регуляторами росту рослин);

8) виробництво  спеціальних  засобів,  заряджених  речовинами
сльозоточивої та дратівної дії,  індивідуального захисту, активної
оборони та їх продаж;

9) розроблення,  виготовлення спеціальних  технічних  засобів
для зняття інформації з каналів зв'язку,  інших засобів негласного
отримання інформації,  торгівля спеціальними  технічними  засобами
для   зняття   інформації   з  каналів  зв'язку,  іншими  засобами
негласного отримання інформації;

10) надання  послуг   у   галузі   криптографічного   захисту
інформації (крім послуг електронного цифрового підпису),  торгівля
криптосистемами і  засобами  криптографічного  захисту  інформації
(згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);

11) впровадження,  ввезення, вивезення голографічних захисних
елементів;

12) надання послуг у  галузі  технічного  захисту  інформації
(згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);

13) виготовлення  бланків цінних паперів,  документів суворої
звітності (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів
України);

14) транспортування   нафти,   нафтопродуктів   магістральним
трубопроводом,  транспортування природного,  нафтового газу і газу
(метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;

15) постачання   природного  газу,  газу  (метану)  вугільних
родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;

16) зберігання  природного  газу,  газу  (метану)   вугільних
родовищ   в   обсягах,   що   перевищують   рівень,   встановлений
ліцензійними умовами;

17) централізоване водопостачання та водовідведення;

18) розроблення,  випробування,   виробництво,   експлуатація
ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного
комплексу  управління  космічними  апаратами  та  його   складових
частин;

19) культивування  рослин,  включених  до  таблиці I Переліку
наркотичних   засобів,   психотропних   речовин   і   прекурсорів,
затвердженого    Кабінетом    Міністрів    України,   розроблення,
виробництво,  виготовлення,  зберігання,  перевезення,  придбання,
реалізація (відпуск),  ввезення на територію України,  вивезення з
території України,  використання,  знищення  наркотичних  засобів,
психотропних  речовин  і  прекурсорів,  включених  до  зазначеного
Переліку;

20) медична практика;

21) переробка   донорської   крові   та    її    компонентів,
виготовлення  з них препаратів,  крім діяльності банків пуповинної
крові, інших тканин і клітин людини;

22) діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин
людини  згідно  з  переліком,  затвердженим  Міністерством охорони
здоров'я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин
і клітин людини);

23) ветеринарна практика;

24) випуск та проведення лотерей;

25) надання   послуг  з  перевезення  пасажирів,  небезпечних
вантажів,  багажу повітряним,  річковим,  морським, автомобільним,
залізничним транспортом;

26) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту
кольорових і чорних металів;

27) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних
металів    та   дорогоцінного   каміння,   дорогоцінного   каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

28) надання   послуг   і   виконання   робіт   протипожежного
призначення;

29) надання послуг з охорони власності та громадян;

30) туроператорська діяльність;

31) діяльність  арбітражних  керуючих  (розпорядників  майна,
керуючих санацією, ліквідаторів);

32) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

33) проведення робіт із землеустрою,  землеоціночних робіт та
земельних торгів;

34) діяльність,  пов'язана  з промисловим виловом риби,  крім
внутрішніх водойм (ставків) господарств;

35) діяльність митного брокера;

36) виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем
зчитування, матриць;

37) торгівля  племінними (генетичними) ресурсами,  проведення
генетичної експертизи походження та аномалій тварин;

38) проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання,
визначених Законом України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ),  які
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;

39) діяльність,   пов'язана   з    виробництвом,    торгівлею
піротехнічними засобами;

40) діяльність,  пов'язана  з  наданням  послуг  стрільбищами
невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів;

41) розроблення,    виготовлення,     реалізація,     ремонт,
модернізація   та   утилізація   озброєння,   військової  техніки,
військової зброї і боєприпасів до неї;

42) виробництво   теплової   енергії,   транспортування    її
магістральними  і  місцевими (розподільчими) тепловими мережами та
постачання теплової енергії;

43) збирання та використання інформації, яка складає кредитну
історію;

44) генетично-інженерна діяльність у замкненій системі;

45) торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом";

5) у статті 10:

у пункті  2  частини другої слова і цифру "згідно з статтею 9
цього Закону" замінити словами і цифрою "згідно з частиною третьою
статті 9 цього Закону";

частину четверту викласти в такій редакції:

"До заяви  про  видачу  ліцензії  додається виписка з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

6) абзаци  другий  та  шостий  частини  десятої   статті   12
виключити;

7) в  абзаці третьому частини третьої статті 13 слова і цифру
"згідно з статтею  9  цього  Закону"  замінити  словами  і  цифрою
"згідно з частиною третьою статті 9 цього Закону";

8) частини третю і четверту статті 15 виключити;

9) в  абзаці  четвертому  частини першої та частині четвертій
статті 16 слова і цифру "в статті 9 цього Закону" замінити словами
і цифрою "в частині третій статті 9 цього Закону".

12. У  Законі  України  "Про  поштовий  зв'язок"  ( 2759-14 )
(Відомості Верховної Ради України,  2002 р., N 6, ст. 39; 2010 р.,
N 34, ст. 482):

1) абзац п'ятий статті 7 виключити;

2) у статті 8:

абзац другий частини шостої виключити;

у частині восьмій:

пункт 2 виключити;

у пункті 3 слова "ліцензійних умов" виключити;

частину тринадцяту виключити;

3) у  частині  другій  статті  17  слова  "номер  і строк дії
ліцензії на надання послуг поштового зв'язку" виключити.

13. У Законі України "Про туризм" (  324/95-ВР  )  (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180):

1) в  абзаці  третьому частини другої статті 5 слова "і які в
установленому   порядку   отримали   ліцензію   на    турагентську
діяльність" виключити;

2) у статті 17:

у частині першій слова "та турагентської" виключити;

у другому   реченні   частини  другої  слова  "без  отримання
ліцензії на турагентську діяльність" виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"Суб'єкт господарювання  не   має   права   у   своїй   назві
використовувати  слово "туроператор" без отримання ним ліцензії на
здійснення туроператорської діяльності";

у частині п'ятій слова "чи турагентську" виключити;

3) у пункті 3 частини четвертої статті  20  слова  "наявність
ліцензії  на  здійснення  туристичної діяльності" замінити словами
"наявність у туроператора ліцензії на здійснення  туроператорської
діяльності";

4) у  частині  другій статті 37 слова "ліцензій на здійснення
відповідної діяльності" замінити словами "ліцензії  на  здійснення
туроператорської діяльності".

14. У статті 1 Закону України "Про запровадження мораторію на
видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з  випуску
та  проведення  лотерей"  (  2630-15  )  (Відомості Верховної Ради
України,  2005 р., N 26, ст. 357) слова і цифри "пунктом 29 статті
9  Закону  України  "Про  ліцензування  певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) замінити словами  і  цифрами  "пунктом  24
частини  третьої  статті 9 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).

15. У Законі України "Про  організацію  формування  та  обігу
кредитних  історій" ( 2704-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., N 32, ст. 421):

1) частину другу статті 15 викласти в такій редакції:

"2. У разі якщо Бюро  передбачає  здійснювати  діяльність  із
збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію,
воно починає  здійснення  такої  діяльності  з  моменту  отримання
відповідної ліцензії";

2) у  пункті  1  частини  третьої  статті 16 слова "з ведення
кредитних історій" замінити словами "із збирання  та  використання
інформації, яка складає кредитну історію".

16. У    Законі   України   "Про   автомобільний   транспорт"
( 2344-14 ) (Відомості Верховної Ради  України,  2006  р.,  N  32,
ст. 273):

1) в абзацах п'ятому та шостому частини сьомої статті 6 слово
"вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";

2) у частині  першій,  абзацах  першому,  п'ятому,  дев'ятому
частини  четвертої  та  частині  шостій  статті 9 слово "вантажів"
замінити словами "небезпечних вантажів".

17. У Законі України "Про хімічні джерела струму" ( 3503-15 )
(Відомості Верховної  Ради  України,  2006  р.,  N  33,  ст.  279;
2010 р., N 1, ст. 6, N 33, ст. 471):

1) в абзацах дев'ятому і десятому  частини  першої  статті  2
слова  "отримав ліцензії на  здійснення  заготівлі  та  утилізації
відпрацьованих хімічних джерел струму і" виключити;

2) абзац  четвертий  частини  першої  статті  7  і  статтю  8
виключити;

3) у  частині першій статті 14 слова "та отримали ліцензію на
здійснення діяльності з виробництва хімічних джерел струму  згідно
із законом" виключити;

4) частину  другу  статті  18  та  частину  третю  статті  20
виключити;

5) в  абзаці  третьому  частини  першої   статті   22   слова
"ліцензування   діяльності   у   сфері   хімічних  джерел  струму"
виключити.

18. Статтю 8 Закону України "Про фізичну  культуру  і  спорт"
( 3808-12  )  (Відомості  Верховної  Ради України,  2010 р.,  N 7,
ст. 50) виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування,  крім
пунктів 17  і 18 розділу І цього Закону,  які набирають чинності з
1 січня 2011 року, та абзацу тридцять дев'ятого підпункту 4 пункту
11  розділу І цього Закону (щодо ліцензування діяльності з випуску
та проведення лотерей),  який набирає чинності  з  дня  скасування
мораторію   на   видачу   ліцензій  на  провадження  господарської
діяльності з випуску та проведення лотерей.

2. Зупинити дію  статті  27-1  Закону  України  "Про  фізичну
культуру  і  спорт" ( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 14, ст. 80; 2006 р., N 22, ст. 184).

3. Кабінету Міністрів України  у  тримісячний  термін  з  дня
набрання чинності цим Законом:

привести свої  нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

забезпечити внесення змін  чи  скасування  міністерствами  та
іншими     центральними     органами     виконавчої    влади    їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 19 жовтня 2010 року
N 2608-VI


 

Портал

Использование материалов и новостей портала Такси Сервис разрешается при условии ссылки на TaxiService.com.ua. Для новостных и интернет-изданий прямая, открытая гиперссылка на цитируемую статью или новость.