Портал Такси Сервис - все о такси в Украине. Только свежие и актуальные новости, обсуждения таксомоторного рынка, закон и общение таксистов.
Главная 16.10.12 Проект Закону України
PDF Печать E-mail

Стаття 6. Міська (селищна) Рада перевізників на таксі

Створення міської (селищної) Ради перевізників на таксі ініціюється відповідним органом місцевого самоврядування у термін не раніше трьох місяців та не пізніше шести місяців від моменту набуття чинності рішення органу місцевого самоврядування про доцільність організації перевезень на таксі на території міста або селища міського типу.
Обирати та бути обраними до міської (селищної) Ради перевізників на таксі можуть фізичні особи-підприємці та уповноважені представники юридичних осіб, які мають законні підстави для укладання договорів на перевезення на таксі на відповідній території.
Обраними асоційованими членами міської (селищної) Ради перевізників на таксі можуть бути також представники суб'єктів господарської діяльності, що забезпечують діяльність перевізників на таксі, представники органу місцевого самоврядування, територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, територіального органу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху в Україні, інших державних і наглядових органів.
Кількість асоційованих членів міської (селищної) Ради перевізників на таксі не може бути більшою половини її обраних членів.
Асоційовані члени міської (селищної) Ради перевізників на таксі можуть приймати участь у засіданнях з правом дорадчого голосу.
Міська (селищна) Рада перевізників на таксі має визначені цим Законом власні представницькі і консультаційно-дорадчі повноваження, та організаційно-розпорядчі повноваження, що делеговані рішенням органу місцевого самоврядування.
Міська (селищна) Рада перевізників на таксі діє на підставі цього та інших законів України, актів Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади (а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим), рішень відповідних органів місцевого самоврядування, розпоряджень селищного або міського голови, виданих у межах своїх повноважень, та Положення про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі.
Основними завданнями міської (селищної) Ради перевізників на таксі є:
-     формування місцевих якісно-цінових стандартів перевезень на таксі та стандартів діяльності інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі з врахуванням позиції перевізників на таксі;
-    забезпечення допуску до перевезень на таксі виключно відповідних визначеним параметрам комфортності автомобілів та професійно підготовлених водіїв таксі;
-    попередня оцінка відповідності диспетчерських пунктів інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі та моніторинг їх діяльності;
-    забезпечення дотримання прав перевізників на таксі, працевлаштованих водіїв таксі, замовників перевезень на таксі, у тому числі шляхом попереднього розгляду їх скарг та пропозицій;
-    забезпечення збалансованості попиту та пропозиції на перевезення на таксі при збереженні рівня рентабельності перевезень на таксі з врахуванням інвестиційної складової у зазначеній господарській діяльності;
-     формування зручної для користувачів перевезень на таксі та ефективної для перевізників на таксі мережі стоянок таксі;
-     забезпечення своєчасних розрахунків перевізників на таксі за користування мережею стоянок таксі.
Міська (селищна) Рада перевізників на таксі обирається загальними зборами перевізників на таксі фізичних осіб - підприємців, або їх уповноважених представників, та уповноважених представників перевізників на таксі юридичних осіб шляхом відкритого голосування.
Загальні збори перевізників на таксі вважаються правомочними, якщо у них приймають участь фізичні особи підприємці, або їх уповноважені представники, та представники юридичних осіб, що у загальній кількості володіють більше чим половиною чинних місцевих дозволів таксі.
Кожний учасник загальних зборів має таку кількість голосів, яка дорівнює кількості належних йому та належних фізичним або юридичним особам, яких він уповноважений представляти, чинних дозволів таксі.
Кількісний та персональний склад міської (селищної) Ради перевізників на таксі визначається загальними зборами перевізників на таксі простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування.
Організація перших загальних зборів перевізників на таксі покладається на виконавчий комітет відповідного органу місцевого самоврядування, або Київську та Севастопольську місцеві державні адміністрації.
Міська (селищна) Рада перевізників на таксі обирається у складі голови, заступника голови, секретаря, членів ради.
Обраними до складу міської (селищної) Ради перевізників на таксі вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників загальних зборів перевізників на таксі.
Члени міської (селищної) Ради перевізників на таксі можуть бути достроково відкликані за рішенням загальних зборів перевізників на таксі, що утворили даний орган.
Переобрання міської (селищної) Ради перевізників на таксі, відкликання, обрання окремих її членів замість вибулих чи зміна кількісного складу Ради перевізників на таксі здійснюється за рішенням загальних зборів перевізників на таксі відкритим голосуванням.
Міська (селищна) Рада перевізників на таксі обирається терміном на строк повноважень відповідної селищної або міської ради, якщо інше не передбачено її рішенням, або Положенням про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі.
Положення про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі розробляється на підставі типового положення про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі та затверджується загальними зборами перевізників на таксі.
Положення про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі має містити наступну інформацію:
-    юридична адреса міської (селищної) Ради перевізників на таксі;
-      основні завдання та напрями діяльності міської (селищної) Ради перевізників на таксі;
-      права і обов'язки членів міської (селищної) Ради перевізників на таксі;
-    строк повноважень міської (селищної) Ради перевізників на таксі та порядок їх дострокового припинення;
-    порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності;
-       порядок припинення діяльності міської (селищної) Ради перевізників на таксі;
-    інші питання, пов'язані з діяльністю міської (селищної) Ради перевізників на таксі.
Контроль за додержанням міською (селищною) Радою перевізників на таксі Положення про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі покладається на орган місцевого самоврядування та його виконавчий орган, який здійснив її реєстрацію.
Легалізація міської (селищної) Ради перевізників на таксі є обов'язковою і здійснюється шляхом її реєстрації, після якої міська (селищна) Рада перевізників на таксі набуває статусу юридичної особи.
Реєстрація міської (селищної) Ради перевізників на таксі здійснюється уповноваженим органом виконавчого комітету відповідної ради (для міст Києва та Севастополя – відповідної міської державної адміністрації), далі –  реєструючий орган.
Для реєстрації міської (селищної) Ради перевізників на таксі уповноважені загальними зборами перевізників на таксі представники подають до реєструючого органу заяву.
До заяви про реєстрацію міської (селищної) Ради перевізників на таксі додаються:
протокол загальних зборів перевізників на таксі з рішенням про обрання членів міської (селищної) Ради перевізників на таксі та її персональний склад, про затвердження Положення про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації міської (селищної) Ради перевізників на таксі;
Положення про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі, затверджене загальними зборами перевізників на таксі;
персональний склад членів міської (селищної) Ради перевізників на таксі із зазначенням прізвищ, імені та по-батькові, року народження, місця проживання.
Заява про реєстрацію міської (селищної) Ради перевізників на таксі розглядається реєструючим органом протягом двох тижнів з дня подання всіх необхідних документів відповідно до вимог цього Закону.
Реєструючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих на реєстрацію документах.
За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації.
Підставою для відмови у реєстрації є обрання міської (селищної) Ради перевізників на таксі з порушенням вимог цього Закону або Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Про результати розгляду заяви реєструючий орган у 5-денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації повідомляє уповноважених загальними зборами перевізників на таксі представників.
Рішення про відмову у реєстрації міської (селищної) Ради перевізників на таксі може бути оскаржено у встановленому законом порядку до суду.
У разі внесення змін до Положення про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі до реєструючого органу подаються: заява, підписана головою міської (селищної) Ради перевізників на таксі, протокол загальних зборів перевізників на таксі про затвердження змін до Положення про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі, текст змін.
Міській (селищній) Раді перевізників на таксі під час її утворення надаються наступні повноваження:
-    представляти інтереси перевізників на таксі у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади та державного нагляду;
-    розробляти і звертатись до органу місцевого самоврядування із поданням про затвердження:
1) місцевої тарифної схеми перевезень на таксі – на підставі типової методики розрахунку тарифних схем перевезень на таксі;
2) додаткових вимог щодо параметрів комфортності автомобіля таксі на місцевому рівні – з врахуванням ступеню соціально-економічного розвитку міста (селища міського типу);
3) додаткових вимог щодо професійного мінімуму водія автомобіля таксі на місцевому рівні;
4) перспектив розвитку мережі стоянок таксі із урахуванням вимог безпеки дорожнього руху та побажань перевізників на таксі і власників об'єктів із підвищеним попитом на перевезення на таксі;
5) пропозицій щодо удосконалення порядку оформлення дозволів на таксі та свідоцтв про акредитацію диспетчерських пунктів;
6) пропозицій щодо порядку проведення аукціону з визначення вартості оформлення одного дозволу таксі та щодо суб’єктів, що уповноважені на проведення такого аукціону;
-    проводити попередній огляд та надавати оцінку відповідності автомобілів, що плануються для використання у якості таксі, а також, відповідності диспетчерських пунктів;
-    звертатись до органу місцевого самоврядування з клопотанням про виділення ділянок вулично-дорожньої мережі або прилеглої до неї території для створення нових стоянок таксі;
-    розглядати скарги, зауваження, пропозиції і звернення перевізників на таксі, водіїв таксі, замовників перевезень на таксі та приймати по них рішення у межах своєї компетенції, або перенаправляти їх із долученням власної позиції у органи, в компетенцію яких входить вирішення поставлених питань;
-    ініціювати прийняття органом місцевого самоврядування рішення про доцільність передбаченого у статті 7 цього Закону регулювання кількості автомобілів таксі у місті або селищі міського типу шляхом внесення відповідного подання.
Міська (селищна) Рада перевізників на таксі набуває власних повноважень з дня її реєстрації в порядку, встановленому цим Законом.
Міська (селищна) Рада перевізників на таксі не може бути позбавлена власних повноважень до припинення її діяльності в установленому законом порядку.
Орган місцевого самоврядування передає міській (селищній) Раді перевізників на таксі відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для реалізації зазначених повноважень, здійснює контроль за їх використанням.
Орган місцевого самоврядування може додатково делегувати частину своїх повноважень стосовно організації перевезень на таксі міській (селищній) Раді перевізників на таксі з одночасною передачею їй додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень та здійснює контроль за їх виконанням.
Орган місцевого самоврядування не може делегувати міській (селищній) Раді перевізників на таксі повноваження, віднесені законами України до виключної компетенції органу місцевого самоврядування.
За умови уповноваження центральними органами виконавчої влади відповідно до вимог цього Закону, міська (селищна) Рада перевізників на таксі може організовувати тестування та оформлення атестатів водія таксі, для чого утворювати власний атестаційний орган, або визначати суб'єкта, що проводитиме таку атестацію.
За рішенням селищної або міської ради міська (селищна) Рада перевізників на таксі може бути позбавлена повноважень, делегованих їй цією радою.
Фінансовою основою діяльності міської (селищної) Ради перевізників на таксі є:
-    кошти відповідного місцевого бюджету у розмірі визначеної органом місцевого самоврядування частини надходжень за користування мережею стоянок таксі та плати за оформлення дозвільних документів, що оформлюються у відповідності до вимог цього Закону, які надаються їй селищною або міською радою для виконання її повноважень;
-    добровільні внески фізичних і юридичних осіб;
-           інші надходження, не заборонені законодавством.
Міська (селищна) Рада перевізників на таксі самостійно використовує фінансові ресурси, отримані з місцевого бюджету, на цілі та в межах, визначених відповідним органом місцевого самоврядування.
Матеріальною основою діяльності міської (селищної) Ради перевізників на таксі є майно, передане їй селищною або міською радою в оперативне управління.
Міська (селищна) Рада перевізників на таксі для виконання своїх повноважень користується майном згідно своїх установчих документів.
Міська (селищна) Рада перевізників на таксі не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на загальних зборах перевізників на таксі та подає копію такого звіту у відповідний орган місцевого самоврядування.
Перевізники на таксі, що провадять діяльність на відповідній території, мають право знайомитися з рішеннями міської (селищної) Ради перевізників на таксі, а також отримувати засвідчені її секретарем копії таких рішень.
Основною формою роботи міської (селищної) Ради перевізників на таксі є засідання.
Засідання міської (селищної) Ради перевізників на таксі скликаються її головою або заступником голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
Порядок скликання позачергового засідання міської (селищної) Ради перевізників на таксі визначається Положенням про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі.
Засідання міської (селищної) Ради перевізників на таксі є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її загального складу.
Для забезпечення роботи міська (селищна) Рада перевізників на таксі може утворювати комісії, робочі групи, інші свої органи в порядку, визначеному Положенням про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі.
Міська (селищна) Рада перевізників на таксі з питань, віднесених до її повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру.
Рішення міської (селищної) Ради перевізників на таксі вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального її складу.
Рішення міської (селищної) Ради перевізників на таксі, що не відповідають чинному законодавству, або прийняті з питань, не віднесених до її повноважень, скасовуються рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.
Члени міської (селищної) Ради перевізників на таксі виконують свої обов'язки на громадських засадах, якщо інше не встановлено Положенням про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі.
За рішенням загальних зборів перевізників на таксі голова і секретар міської (селищної) Ради перевізників на таксі можуть працювати у ній на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок коштів, переданих міській (селищній) Раді перевізників на таксі, інших джерел, передбачених цим Законом.
За рішенням загальних зборів перевізників на таксі окремі члени міської (селищної) Ради перевізників на таксі, що очолюють її постійні комісії та робочі групи, можуть працювати у них на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок коштів, переданих міській (селищній) Раді перевізників на таксі, якщо таке передбачено Положенням про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі.
Голова міської (селищної) Ради перевізників на таксі - особа, яка обирається загальними зборами перевізників на таксі, очолює міську (селищну) Раду перевізників на таксі та наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій в порядку, передбаченому Положенням про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі.
Голова міської (селищної) Ради перевізників на таксі:
1)  організовує роботу, скликає і проводить засідання цього органу;
2) організовує виконання рішень міської (селищної) Ради перевізників на таксі;
3) є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи міської (селищної) Ради перевізників на таксі;
4) представляє міську (селищну) Раду перевізників на таксі у відносинах з фізичними і юридичними особами;
5) виконує доручення міської (селищної) Ради перевізників на таксі;
6) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами України, а також прийнятим відповідно до них Положенням про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі.
У разі відсутності голови міської (селищної) Ради перевізників на таксі або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, його повноваження виконує заступник голови або секретар в порядку і межах, передбачених Положенням про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі.
Секретар міської (селищної) Ради перевізників на таксі:
1) організовує підготовку засідання міської (селищної) Ради перевізників на таксі та питань, що виносяться на його розгляд;
2) забезпечує ведення діловодства;
3) забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень міської (селищної) Ради перевізників на таксі;
4) контролює виконання рішень міської (селищної) Ради перевізників на таксі;
5) виконує інші передбачені Положенням про діяльність міської (селищної) Ради перевізників на таксі обов'язки.
Контроль за фінансовою діяльністю міської (селищної) Ради перевізників на таксі в межах своїх повноважень здійснюють:
-    орган місцевого самоврядування та його виконавчі органи, що здійснили реєстрацію міської (селищної) Ради перевізників на таксі;
-    збори перевізників на таксі;
-    органи державної влади.
Повноваження міської (селищної) Ради перевізників на таксі можуть бути достроково припинені у разі:
-    невиконання законних рішень селищної або міської ради, її виконавчого комітету - за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, що ініціював її створення;
-    невиконання рішень зборів перевізників на таксі або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням зборів перевізників на таксі;
-    порушення законів України, інших актів законодавства - за рішенням суду.
Дострокове припинення повноважень міської (селищної) Ради перевізників на таксі тягне за собою припинення діяльності цього органу.
У разі припинення діяльності міської (селищної)  Ради перевізників на таксі фінансові ресурси та майно повертаються відповідному органу місцевого самоврядування, що ініціював її створення, а рішення про доцільність організації перевезень на таксі на території міста селища міського типу вважається автоматично скасованим з моменту припинення діяльності міської (селищної)  Ради перевізників на таксі.Последние новости:
Другие новости:

 

Портал

Использование материалов и новостей портала Такси Сервис разрешается при условии ссылки на TaxiService.com.ua. Для новостных и интернет-изданий прямая, открытая гиперссылка на цитируемую статью или новость.